Regulament

Cerințe de redactare a lucrarilor

1. Rezumatul

Reprezintă o redactare concisă a conţinutului proiectului, a ideilor sale esenţiale, urmată de o scurtă sinteză a rezultatelor, a concluziilor şi recomandărilor, cu accent pe aportul personal al autorului.

Rezumatul se va încheia cu o frază care va preciza natura proiectului (cercetare fundamentală sau aplicativă) şi justificarea: elementele de cercetare fundamentală/aplicativă, proiectarea unui produs sau a unei părţi componente, studii teoretice şi/sau experimentale, elaborarea sau îmbunătăţirea unei tehnologii, rezolvarea unei probleme de contract sau de autodotare a laboratoarelor catedrei, expertiza unui echipament/componente, etc.

Cuvintele cheie vor fi redactate în limba în care este scrisă lucrarea, la un rând de rezumat, alineat stânga/dreapta (Justify), italic.

2. Forma de redactare a proiectului

Proiectul trebuie să fie editat obligatoriu într-un editor de text, cu toate ecuaţiile, desenele, tabelele şi figurile incluse în lucrare. Întregul proiect este redactat cu ajutorul calculatorului, atât în ceea ce priveşte textul, cât şi relaţiile matematice şi desenele.

Partea scrisă a proiectului se va extinde pe minim 7 de pagini, format A4 (spaţiul de la marginea superioară a paginii 2,5cm, spaţiul de la marginea inferioară a paginii 2,5cm, spaţiul de la marginea laterală stânga 3cm, spaţiul de la marginea laterală dreapta 2cm), spaţiere la 1,5 rânduri, utilizând fonturi Times New Roman cu dimensiunea 12. Va fi utilizat un header 1,5 cm (Arial 10) care va conţine titlul lucrării/titlul capitolului şi un footer care va conţine paginaţia cu cifre arabe, format nr. pagină/nr. total pagini, centrat.

Pentru proiectele care au doi autori, extinderea proiectului trebuie să fie mai mare, urmând să fie stabilită de conducătorul de proiect.

Proiectul este organizat pe capitole şi subcapitole. Acestea, la rândul lor se organizează pe paragrafe, fiecare dintre acestea redând un ansamblu bine conturat. Numărul paragrafelor nu trebuie exagerat, iar „granularea” lucrării (împărţirea pe subcapitole şi paragrafe) nu trebuie să fie întâmplătoare. Capitolul introductiv şi cel de concluzii trebuie să ofere o imagine de sinteză asupra proiectului de diplomă.

Numerotarea capitolelor şi subcapitolelor se va face utilizând heading-uri. Titlul lucrării se va scrie centrat, cu majuscule, bold. Titlurile și subtitlurile se scriu cu font bold, la o distanță de 15 mm de margine.Textul lucrării se va scrie la o distanță de 15 mm de margine, aliniat stânga/dreapta (Justify).

Stilul de redactare trebuie să fie simplu, coerent şi bazat pe termeni de specialitate. Redactarea textului se va face la persoana a treia. Partea scrisă va fi ilustrată obligatoriu cu desene explicative care se vor include în textul proiectului.

Relaţiile, tabelele şi figurile vor fi numerotate în ordinea cronologică, pe capitole, şi incluse în text (ex.: figura 1.3, tabelul 1.3, ecuaţia 1.3). Referinţele în text la relaţiile de calcul din proiect se fac prin indicarea numărului de ordine al acestora, scris între paranteze rotunde. Se recomandă numerotarea şi referirea automată a tuturor elementelor diferite de text folosind facilităţile oferite de aplicaţia de redactare a lucrării.

Atât în text, cât şi în partea grafică se vor utiliza simbolurile şi terminologia conform standardelor în vigoare, iar unităţile de măsură folosite vor fi în concordanţă cu sistemul internaţional de unităţi de măsură.

Pentru fiecare relaţie (utilizată prima dată), se va preciza semnificaţia notaţiilor. Pentru relaţiile matematice, semnificaţia fiecărui simbol şi valoarea fiecărui coeficient se indică într-un rând nou, în ordinea în care acestea apar în relaţia respectivă.

Relaţiile de calcul şi tabelele se inserează de regulă separat de text. Figurile se vor realiza sau comprima la dimensiunea optimă pentru redare pe imprimantă. Modul de poziţionare a acestora în text rămâne la alegerea autorului.

La inserarea tabelelor în text se scrie, deasupra acestora „Tabelul nr.”, urmat de numerotarea automată care va include numărul capitolului, un punct şi numărul de ordine al tabelului. La inserarea figurilor în text se scrie, sub acestea „Fig. nr.”, urmat de o numerotare după aceleaşi reguli ca şi în cazul tabelelor.

În ambele cazuri, atât înaintea cât şi după tabele, respectiv figuri, se va lăsa un spaţiu liber (recomandat de mărimea unui rând), astfel încât acestea să iasă în evidenţă şi să nu se piardă în text.

Notele de subsol se numerotează la ordinea utilizării lor în text și se scriu cu font Times New Roman 10, la un rând, alineat stânga/dreapta (Justify). Exemplu:

"V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Editura ALL, Bucureşti, 1997"

Bibliografia se trece la sfârșitul lucrării pe o pagină nouă.

< > X